PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

Oznaczenie / Gatunekhbstrr₁kg/m
I 120120585,17,75,13,111,1