Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu metale.pl, który jest dostępny w internecie pod adresami:
www.metale.pl, www.metale.eu, www.metale.biz, www.metale.info, www.stal.info

Właściciel / administrator:

Metale Sp z o.o.
ul. Wagonowa 14-18
53-609 Wrocław
NIP: 894-306-83-52
REGON: 362874419

Użytkownicy: użytkownicy sieci Internet korzystający z serwisu metale.pl

Kontrahenci: osoby prawne lub nie posiadające osobowości prawnej tj. osoby fizyczne prowadzace działalność gospodarczą, które zarejestrowały się w serwisie metale.pl poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Usługi: poszczególne usługi serwisu metale.pl świadczone odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od opcji wybranej przez kontrahenta. Rodzaj i charakterystyka oferowanych usług, jak również sposób ich zamawiania dostępne są na podstronie serwisu metale.pl poświęconej konkretnej usłudze. Postanowienia tam zawarte stanowią integralną część regulaminu. Usługi serwisu metale.pl mogą podlegać zmianom odnośnie ich zakresu i treści.

II. Uczestnictwo w serwisie

W serwisie metale.pl kontrahenci związani z branżą metali zamieszczają swoje oferty handlowe i reklamy.

Rejestracja kontrahentów w serwisie metale.pl jest bezpłatna

Administrator serwisu metale.pl może wymagać aby rejestracja kontrahenci poprzez formularz rejestracyjny była potwierdzona za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub inny w sposób wskazany przez Administatora serwisu metale.pl.

Rejestracja kontrahenta jest równocześnie wyrażeniem zgody na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji, informacji handlowych wysyłanych przez serwis metale.pl zgodnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z późn. zm.)

Każdy zarejestrowany kontrahent ma dostęp do swoich danych, które może w każdej chwili za pośrednictwem administratora serwisu modyfikować lub usunąć.

Właściciel serwisu metale.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez kontrahentów i użytkowników. Serwis metale.pl działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis metale.pl nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności kontrahentów i użytkowników.

Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami kontrahenci i użytkownicy. Serwis metale.pl nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dokonania transakcji.

W serwisie metale.pl zabronione jest:

 • publikowanie treści niezgodnych z prawem,
 • publikowanie treści rasistowskich, faszystowskiech, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, publikowanie ofert nielegalnych transakcji,
 • publikowanie treści o charakterze pornograficznym, erotycznym lub zawierające takie elementy,
 • publikowanie treści z elementami zakłócającymi korzystanie z zasobów serwisu metale.pl innym użytkownikom lub kontrahentom,
 • publikowanie treści nie związanych z branżą metali.

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji lub zmiany wpisu dokonanego przez kontrahenta jeżeli zawierają one błędy techniczne wpływające na jakość funkcjonowania serwisu metale.pl

Administrator serwisu metale.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
 • sposób w jaki użytkownicy będą wykorzystywać informacje opublikowane przez kontrahentów,
 • treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta kontrahentów przez innych użytkowników serwisu metale.pl,
 • skutki wejścia w posiadanie hasła kontrahenta przez osoby trzecie,
 • przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od metale.pl, a w szczególności z przyczyn technicznych takich jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn wyższych (strajki, wojny, powodzie, pożary itp.).
 • utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od metale.pl.

Korzystanie serwisu metale.pl wiąże się z równoczesną akceptacją Regulaminu wraz ze wszystkimi jego postanowieniami.

III. Ochrona danych osobowych

Serwis metale.pl nie jest przeznaczony do przechowywania danych osobowych, w związku z tym nie ma obowiązku ochrony danych osobowym zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Właściciel serwisu metale.pl nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w serwisie dane osobowe oraz inne informacje, które zostały umieszczone przez kontrahentów.

IV. Prawa autorskie

Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w serwisie metale.pl, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują właścicielowi serwisu metale.pl lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy.

V. Płatności

Podstawę do dokonania płatności za wybraną płatną usługę stanowi faktura VAT wystawiona na podstawie zamówienia przesłanego w formie elektronicznej lub tradycyjnej przez właściciela serwisu metale.pl.

Po otrzymaniu faktury VAT, kontrahent zamawiający płatną usługę zobowiązany jest dokonania wpłaty na rachunek bankowy i w terminie wykazanym na fakturze.

Brak wpłaty wykazanej na fakturze VAT kwoty w określnym na fakturze VAT terminie, stanowi podstawę do zablokowania przez administratora serwisu metale.pl usług płatnych i bezpłatnych kontrahenta.

VI. Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu metale.pl należy być kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@metale.pl. W ten sam sposób reklamuje się usługi świadczone przez serwis metale.pl

Reklamacje będą rozpatrywane na bieżąco w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia w którym reklamacja została zgłoszona.

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu metale.pl należy kierować na adres: biuro@metale.pl

Regulamin zaktualizowano 31.05.2016 r.