PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

Oznaczenie / Gatunekhbstrr₁kg/m
I 8080423,95,93,92,35,94