PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

PROFILE DWUTEOWE ZWYKŁE

Oznaczenie / Gatunekhbstrr₁kg/m
I 100100504,56,84,52,78,34