Opis:

1.    Przedmiotem postępowania przetargowego jest zbiór rzeczy wchodzących w skład linii produkcyjnej oraz związanych z utrzymaniem działalności produkcyjnej (zakład utrzymania ruchu) za łączną cenę nie niższą niż wartość rynkowa, wynosząca netto 4 303 877,00 zł (słownie: cztery miliony dwa tysiące i 0/100 zł)
tj. brutto 5 293 768,70 zł (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem i 70/100 zł). Do przetargu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przetarg odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego,
w szczególności art. 701 i nast. Kodeksu cywilnego.
2.    Dopuszcza się składanie odrębnych ofert na:
a.    maszyny i urządzenia wchodzące w skład linii produkcyjnej - cena netto 4 060 210,00 zł (cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy dwieście dziesięć i 0/100 z) tj. 4 994 058,30 zł brutto (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt osiem i 30/100 zł) - Załącznik nr 1;
b.    maszyny i urządzenia składające się na zakład utrzymania ruchu - cena netto 243 667,00 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem i 0/100 zł) tj. 299 710,41 zł brutto (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziesięć i 41/100 zł)- Załącznik nr 2;
3.    Poza zbiorami rzeczy, o których mowa powyżej, przedmiotem przetargu są urządzenia sprawne, poza linią produkcyjną i zakładem utrzymania ruchu (Załącznik nr 3) oferowane do sprzedaży, jako pojedyncze przedmioty.
4.    Spółka nie udziela i nie udzieli nabywcy gwarancji. Wraz z wydaniem przedmiotu przetargu Spółka nie wyda nabywcy atestu, ani innego dokumentu potwierdzającego jakość.
5.    Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi jest wyłączona.
6.    Szczegółowe wykazy maszyn i urządzeń, przeznaczonych do zbycia są także dostępne u Likwidatora oraz na stronie internetowej Spółki: https://www.wrsilesia.pl w zakładce „sprzedaż likwidacyjna”.
7.    Oferowany majątek można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem sekretariatu WRS tel. 32 359 94 00 lub 32 359 94 21. Pytania dotyczące oferowanego majątku można kierować pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wrsilesia.pl
8.    Złożone oferty  będą rozpatrywane w następującej kolejności:
a.    oferty na zakup linii produkcyjnej łącznie z zakładem utrzymania ruchu, jako całości;
b.    oferty na zakup linii produkcyjnej, jako całości lub zakładu utrzymania ruchu, jako całości;
c.    oferty na pojedyncze składniki przeznaczone do zbycia zgodnie z Załącznikiem nr 3.
9.    W przypadkach, o których mowa w punkcie 3. powyżej, oferent może złożyć jedną ofertę na zakup
danego składnika majątkowego. Dopuszcza się złożenie w jednej kopercie kilku ofert, z których każda obejmuje nabycie składnika majątkowego danego rodzaju w określonej liczbie sztuk.
10.    Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2020 r., do godz. 12.00, osobiście lub listownie, w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na zakup…….., nie otwierać”, na następujący adres: Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji, ul. Stalmacha 8, 41 – 100 Siemianowice Śląskie.
11.    W przypadku przesłania oferty pocztą, za dzień złożenia oferty traktuje się dzień wpływu oferty na wskazany wyżej adres, a w przypadku złożenia oferty w ostatnim dniu obowiązywania terminu - również godzina jej wpływu.
12.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki,  w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 12:30.
13.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie do dwóch tygodni od dnia otwarcia ofert. Termin ten może zostać wydłużony przez Likwidatora. Termin związania ofertą obowiązuje do czasu wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub zakończenia przetargu bez rozstrzygnięcia.
14.    Dla pozycji przetargowych wymienionych w Załączniku nr 3, Likwidator prześle pocztą elektroniczną
i tradycyjną oświadczenie o wybraniu i przyjęciu oferty oraz fakturę obejmującą płatność za nabyte przedmioty wraz ze wskazaniem proponowanego terminu ich odbioru. Płatność za nabyte przedmioty należy uiścić przed ich odbiorem na rachunek wskazany na fakturze.
15.    W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o równej cenie, Likwidator niezwłocznie zwraca się do oferentów pocztą elektroniczną o złożenie kontroferty na cenę wyższą od zaproponowanej w ciągu 2 dni.
16.    Oferta powinna zawierać m.in.:
a.    Pełną nazwę oferenta i jego siedzibę, KRS,REGON, NIP/PESEL, imię i nazwisko;
b.    Adres poczty elektronicznej oraz inne dane kontaktowe;
c.    Szczegółowe określenie wybranej pozycji przetargowej i proponowaną cenę zakupu;
d.    Oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym nabywanych składników majątkowych;
e.    Oświadczenie o statusie podatnika VAT;
f.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
g.    Dowód wniesienia wadium – dla przedmiotów przetargowych, o których mowa w punkcie 1,  2a i 2b powyżej.
17.    Dla przedmiotów przetargowych, o których mowa w punkcie 1.,  2a i 2b powyżej warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Walcowni Rur Silesia S.A. w likwidacji o nr 55 1050 0086 1000 0023 1347 3270, prowadzony przez ING Bank Śląski.
18.    Likwidator zastrzega sobie prawo:
a.    przesunięcia terminu otwarcia ofert, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny;
b.    odwołania lub zmiany zasad przetargu lub treści ogłoszenia o przetargu, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
19.    Ostateczny wynik postępowania przetargowego publikuje się:
a.    na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu dominującego wobec Spółki
w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
b.    na stronie internetowej Spółki,
c.    w widocznym i publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki,
d.    w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
20.    Warunkiem zbycia przedmiotów przetargowych, o których mowa w punkcie 1., 2a i 2b powyżej, oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę i wygrał przetarg, jest zawarcie umowy sprzedaży.
21.    Odbiór zakupionego mienia odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.

Galeria:

miniatura
Walcownia Rur Silesia S.A. w likwidacji
Stalmacha 8
41-100 Siemianowice Śląskie
ŚląskiePL
Tel.:
E-mail:
WWW
https://www.wrsilesia.pl/
NIP:
643-170-42-23
REGON:
240555870

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.