O serwisie

Zawiadomienie o przetwarzaniu danych przez Metale Sp. z o.o

Metale Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  ul. Wagonowa 14-18 przetwarza dane swoich klientów, osób fizycznych wskazanych w umowie przez klientów do kontaktu i reprezentacji. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie”) mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone
w art. 13 lub 14 Ogólnego Rozporządzenia -  w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

Klauzula informacyjna dla PARTNERA – strony niniejszej umowy (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)

 

W związku z powyższym na podstawie art. 13. Ogólnego Rozporządzenia uprzejmie informujemy Państwa, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032, zarejestrowana pod numerem NIP 9591726258, adres e-mail: exposilesia@exposilesia.pl.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- w celu realizacji umowy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego Rozporządzenia,
- w celu realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia, 
- w celu marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora, co stanowi uzasadniony interes Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f)

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- podmioty, z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia działalności i świadczenia usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, analityczne, ochraniarskie, graficzne, zabudowy stoisk, spedycji,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przez czas zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez czas wymagany przez obowiązujące prawo, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora do ustania przyczyn biznesowych do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.

5) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych reprezentujących partnera, osób fizycznych wskazanych przez siebie do kontaktu oraz do wykonania wiążącej strony Umowy.
W związku z powyższym na podstawie art. 14. Ogólnego Rozporządzenia uprzejmie informujemy Państwa, że:

1.) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Expo Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000252032, zarejestrowana pod numerem NIP 9591726258, adres e-mail: exposilesia@exposilesia.pl.
2).Pani/Pana dane zostały uzyskane od Metale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
3).Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą: 
-  w celu realizacji niniejszej umowy na podst. Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego Rozporządzenia, przy czym za prawnie uzasadniony interes spółki wskazuje się konieczność realizacji niniejszej Umowy oraz marketing produktów i usług Administratora.
4).Administrator przetwarza Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
5). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
- podmioty, z którymi Expo Silesia sp. z o.o. współpracuje na potrzeby prowadzenia działalności i świadczenia usług, np. podmioty wykonujące usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, analityczne, ochraniarskie, graficzne, zabudowy stoisk, spedycji.
6). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy przez czas zawartej umowy, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przez czas wymagany przez obowiązujące prawo, a w przypadku prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora do ustania przyczyn biznesowych do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu lub do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
7). Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania.
8). Posiada Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony

 

 

Udostępnij:

Zauważyliśmy, że korzystasz z oprogramowania blokującego reklamy.

Serwis metale.pl utrzymuje się z reklam i dzięki reklamom jest stale rozwijany. Wyłącz go proszę.